Labdaros ir paramos fondo

ŠIRVINTŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI
PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

(IV. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS)

1. Širvintų parapijos globos namuose (toliau – Globos namuose) yra teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia, saugomos ir puoselėjamos žmogaus teisės.

Paslaugų gavėjų Teisių chartijos paskirtis:

1.1. skatinti pagarbą prigimtiniam orumui ir žmogaus teisėms;

1.2. užtikrinti visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis;

1.3. užtikrinti, kad visi asmenys turėtų tas pačias teises, neatsižvelgiant į jų tautybę, lytį, religiją ar kitas ypatybes;

1.4. turėtų teisę dalyvauti ir pasirinkti, priimant visus jų gyvenimą veikiančius sprendimus, o jų norus privalu gerbti, pagal galimybes įgyvendinti.

2. Gyventojai su savo teisėmis ir pareigomis yra supažindinami apgyvendinimo Globos namuose pradžioje; informacija yra skelbiama skelbimų lentoje. Informacija yra primenama ir grupinių veiklų su gyventojais metu arba individualiai, išaiškinant gyventojui suprantama kalba.

3. Teisių chartija parengta atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių dokumentus (JT neįgaliųjų teisių konvencija; Visuotinė žmogaus teisių deklaracija; Konvencija prieš kankinimą; Europos socialinė chartija; Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas), ir yra įgyvendinama Globos namų darbuotojų.