Sveikatos priežiūra

  Tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų, užtikrinančių gyventojo fizinę ir psichikos sveikatą, organizavimas:

 • Globos namai gyventojui užtikrina teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • Globos namai turi asmens sveikatos priežiūros licenciją, teikia slaugos ir organizuoja kitas sveikatos priežiūros paslaugas; 
 • teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojami gyventojo atstovas. Gyventojas žino, kad jis nebus paliekamas be specialisto priežiūros, jei to reikalauja jo sveikatos būklė; 
 • Globos namai turi specialųjį transportą, pritaikytą neįgaliesiems vežti ir, esant poreikiui, gyventoją, lydimą personalo atstovo, veža ir parveža tyrimams ir gydymui;
 • Globos namai pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais, slaugos priemonėmis (sauskelnėmis, drėgnomis servetėlėmis, prausimo putomis ir kt.); 
 • už tinkamą medikamentų saugojimą, gavimą, vartojimą, sunaikinimą pagal reikalavimus, kuriuos nustato sveikatos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai, Globos namų Medicininių atliekų, Vaistinių preparatų saugojimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos, kiti Globos namų veiklą reglamentuojantys dokumentai, atsako Globos namų slaugos administratorius; 
 • gyventojui, atsižvelgus į jo sveikatos būklę, gali būti suteikiama teisė vartoti medikamentus prisiimant atsakomybę už galimas pasekmes;
 • pirmąją medicinos pagalbą Globos namuose teikia slaugytojas pagal savo kompetenciją ar tuo metu šalia gyventojo esantis socialinis darbuotojas, slaugytojo padėjėjai, išklausę pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursą, o esant būtinybei kviečiama Greitoji medicinos pagalba; 
 • užtikrinama gyventojo apsauga nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kita pagal Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus prevencijos procedūras. Įvykus neigiamo pobūdžio atvejui, susijusiam su asmens sveikatos būklės pasikeitimais, asmens teisių pažeidimais, kitus neigiamų pasekmių asmeniui turėjusius įvykius, darbuotojas, užtikrindamas gyventojo saugumą, nedelsiant praneša valdytojui, vyr. socialiniam darbuotojui, slaugos administratoriui, slaugytojui ar ūkvedžiui, kurie įvertinę situaciją (ypač po gyventojo kritimo) kviečia Greitąją medicininę pagalbą, atvejį fiksuoja Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnale, o atsakingas darbuotojas analizuoja priežastis, sukėlusias įvykį ir imasi prevencinių priemonių.
 • slaugos darbuotojai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą formą ir gyventojų dokumentus, juos saugo vadovaudamiesi LR įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
 •  Globos namų darbuotojai užtikrina, kad be gyventojų ar jų atstovų raštiško sutikimo nebus atskleista informacija tretiesiems asmenims apie gyventojo sveikatos būklę, jo diagnozė, gydymo eigos prognozė, gydymas ir kitus asmeninio pobūdžio faktus, kuriuos darbuotojai sužino atlikdami profesines pareigas.