Socialinės globos paslaugos

  Gyventojui sudaroma galimybė gauti socialinę globą, atitinkančią jo poreikius ir savarankiškumo lygį:

  • gyventojo kasdienis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti jo pageidavimus ir Globos namų galimybes, laikantis Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašo, taip pat Socialinės globos normų aprašo ir kasmet įsivertinant aprašo įgyvendinimą pagal Globos namų patvirtintą socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo tvarką;
  •  asmens kasdienė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesniam. Esant poreikiui, asmeniui užtikrinama pagalba atliekant buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas bei aprūpinama priemonėmis, padedančiomis lavinti bei palaikyti asmens dėl sveikatos būklės neturimus ar prarastus įgūdžius;
  • asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės neturi ar yra praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, yra taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba, Brailio raštas, lengvojo skaitymo metodas ir kt.);
  • Globos namai, atsižvelgdami į gyventojų individualius poreikius, pomėgius ir galimybes, Gyventojų tarybos pasiūlymus, turimus išteklius ir finansines galimybes, siūlo įvairias užimtumo veiklas, laisvalaikio praleidimo formas ar būdus. Gyventojas savarankiškai gali jas pasirinkti;
  •  Globos namų gyventojas gali pasirinkti „savą asmenį“ – darbuotoją, kuriuo pasitiki, išsako jam savo mintis, norus, pageidavimus, pastabas;
  • užtikrinamas asmens orumas ir privatumas jo gyvenamajame kambaryje: pasibeldžiama įeinant, naudojant širmas, neužrakinant asmens, nenaudojant filmavimo kamerų kambaryje, o esant kitoms aplinkybėms tariamasi su gyventoju, jo atstovais;
  •  Globos namai organizuoja sielovados paslaugas.