Socialinės atsakomybės veiklos

Esame atsakingi už savo vykdomos veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei.

Pirmiausia orientuojamės į žmogaus (gyventojo, darbuotojo) poreikius, o tada į supančią aplinką (ekonominis ir teisinis aspektas, aplinkosauga, visuomenė).

Mums svarbu, kad darbuotojai jaustųsi gerai ir būtų vertinami darbovietėje, gyventojai – saugūs ir kaip namuose. Kuriame patrauklią aplinką darbuotojams, tobulindami valdymo procesus, laikomės teisės aktų numatytų reikalavimų, geriname savo teikiamas paslaugas ir kokybė tampa prioritetu visose veiklos srityse.

Vertiname mus supančią aplinką, puoselėjame ją, mažiname jai poveikį. Siekiame tvarumo ir darnos su gamta.

Jaučiame atsakomybę teikdami paslaugas bendruomenei ir visuomenei. Esame atviri ir draugaujantys su visais norinčiais bendrauti su mumis. Savo namelių kiemą esame atvėrę visuomeninei, meninei veiklai. Kuriame naujus ryšius tarp kartų, bendruomenių, asmenybių.

Gera vieta dirbti + Geras darbdavys. 

Ekonominis ir teisinis aspektai


 1. Geros darbo sąlygos, rūpinamasi darbuotojų sveikata, gerove, motyvacija, aprūpinama reikalingomis darbo priemonėmis, užtikrinama galimybė derinti šeimą ir darbą.
 2. Laikomasi nediskriminacijos. Pareigas gali eiti visi, nes į darbą priimami pagal išsilavinimą ir gebėjimus neatsižvelgiant į lytį, tautybę, pažiūras.
 3. Laikomasi darbo kultūros, vertybių, moralės normų, lygių galimybių politikos, darbuotojų elgesio taisyklių, Vidaus tvarkos taisyklių. Veiklą vykdo pagal teisės aktus reglamentuojančius įstaigos veiklą.
 4. Mokamas laiku darbo užmokestis ir vienodas atlyginimas už vienodai atliktą darbą.
 5. Geras paslaugų teikėjas (darbuotojų nuomonė apie įstaigą).
 6. Teikiamos kokybiškos ir saugios paslaugos (paslaugų gavėjų nuomonė).
 7. Diegiamos kokybės valdymo sistemos siekiant optimizuoti žmogiškųjų išteklių panaudojimą.

Mums rūpi aplinka, mažiname jai daromą poveikį. 

Aplinkosauginiai aspektai


 1. Atsakingas vartojimas (rūpinamasi, kad atlieka nepatektų į įstaigą), efektyviai ir taupiai naudojamos priemonės, energija, vanduo, maisto produktai, naudojamas energiją taupantis apšvietimas, rūšiuojamos atliekos.
 2. Esame prieš vartotojiškumą. Skatiname darbuotojus, gyventojus panaudoti daiktus antrą kartą, pasidalinti, jei jau nebereikia. Siekiame, kad atliekos nepatektų į mūsų įstaigą.
 3. Prisidedame prie darnaus vystymo. Prisidedame prie gyvenimo kokybės gerinimo (aplikos apželdinimas).
 4. Palaikom aplinkosaugos idėjas.
 5. Siekiame minimalizuoti įstaigos neigiamą poveikį aplinkai (saulės energijos jėgainė).

Socialiai atsakingai veikiame bendruomenėje. 

Socialiniai aspektai


 1. Gerbiami suinteresuotų šalių interesai (vykdomi susitarimai).
 2. Palaikome smulkųjį vietinį verslą.
 3. Esame atviri socialinėms akcijoms, tad ir prisidedame prie socialiai atsakingų, patriotinių akcijų.
 4. Mažiname atskirtį didindami galimybę bendrauti su artimaisiais ir visuomene už namelių sienų, pasitelkiant interneto ryšį, rengiant bendrus renginius ar vykstant į mieste organizuojamus renginius.
 5. Skatiname savanorystę, siekiame įtraukti jaunimą į pagalbą vyresniajai kartai ir taip ugdyti jų emocinį intelektą per pagalbą vyresniam.
 6. Dalinamės gerąja praktika, patarimais internete, kuriuos atradome patys arba atradome gerų pavyzdžių.
 7. Prisidedame prie sveikesnės visuomenės, rūpindamiesi gyventojų ir darbuotojų sveikata.
 8. Dalyvaujame moksliniuose tyrimuose, sudarome sąlygas atlikti praktikas.
 9. Siekiame tapti skaidriais globos namais ir atsakingai vykdyti savo veiklą.
 10. Norime niekam savo buvimu šalia nekenkti ir prisidėti prie gerovės, tvarumo, darnumo kūrimo.