Labdaros ir paramos fondo

ŠIRVINTŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI
KOKYBĖS POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Širvintų parapijos globos namų (toliau – Globos namai) kokybės politika yra vidaus dokumentas, apibrėžiantis misiją, viziją, tikslus, vertybes ir organizacines priemones gerinti vykdomos veiklos kokybę.

2. Globos namų misija – Sudaryti sąlygas oriai senatvei.

3. Globos namų vizija – Šiuolaikiškiausias socialinės globos paslaugas Lietuvoje teikianti įstaiga, telkianti kvalifikuotą komandą, nuolat tobulinanti paslaugų kokybę ir profesionaliai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius.

4. Globos namų tikslas – sudaryti orias gyvenimo sąlygas asmenims, kuriems reikalinga globa.

5. Globos namų uždaviniai:

5.1. teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas;

5.2. atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

5.3. ugdyti personalo kompetencijas;

5.4. puoselėti Globos namus ir aplinką, įtraukiant paslaugų gavėjus;

5.5. nuolatos analizuoti ir įsivertinti veiklos rezultatus planuojant paslaugas.

6. Globos namai, siekdami tikslo ir įgyvendindami uždavinius, savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

6.1. orumas ir pagarba.

Dirbame gerbdami gyventoją ir save. Mums svarbu kiekvieno gyventojo laisvės, teisės, poreikiai, asmeninė erdvė, asmenybė, nuosavybė. Vertiname pagarbų elgesį, kokybiškai atliekamą darbą, dėmesingumą, žodžio laikymąsi. Įgaliname gyventojus veikti ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems.

6.2. šeimyniškumas.

Siekiame, kad kiekvienas gyventojas, darbuotojas jaustųsi kaip šeimos narys. Globos namų šeimoje puoselėjami artimi ryšiai, bendradarbiavimas, palaikymas, svarbi empatija, vietoje gaminamas skanus naminis maistas, organizuojami vienijantys kasdieniniai ritualai, skatinamas namų aplinkos kūrimas, streso nebuvimas, nuoširdus gyventojo sutikimas atvykus ir išlydėjimas į paskutinę kelionę. Dirbame siekdami bendro tikslo, susitelkiame esant ypatingoms situacijoms, jaučiame kolegos petį, džiuginame vieni kitus savo išvaizda ir optimizmu.

6.3. augimas ir profesionalumas.

Ieškome, mokomės, išbandome, pritaikome, bendradarbiaujame, ugdomės, plečiamės, augame. Augdami ieškome partnerių ir bendraminčių, profesionalių specialistų, kad įstaigos veikla ir kokybė nuolat gerėtų ir atlieptų gyventojų poreikius. Esame atviri naujovėms, patirties sklaidai ir nuolatiniam pokyčiui. Dirba profesionali, savo darbą išmananti komanda turinti reikiamą išsilavinimą.

II. KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAI

7. Kokybės politika apima šiuos tikslus:

7.1. nuolat tobulinti kokybės valdymo sistemą, atitinkančią EQUASS Assurance kokybės principus;

7.2. užtikrinti, kad dauguma darbuotojų būtų įtraukti į kokybės valdymą skatinant kiekvieno iš jų asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;

7.3. teikti kokybiškas, savalaikes paslaugas, lanksčiai reaguojant į kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius, galimybes ir lūkesčius;

7.4. nuolat vykdyti visų Globos namų procesų kokybės kontrolę suteikiant grįžtamąjį ryšį suinteresuotoms pusėms;

7.5. užtikrinti nuolatinio tobulinimosi galimybę, kelti darbuotojų kompetenciją;

7.6. vykdyti socialinę atsakomybę ir ieškoti naujų būdų ją plėsti;

7.7. nuolat domėtis, ieškoti labiausiai priimtinų inovacijų (pvz.: paslaugų organizavimo, teikimo būdai) ir naujausių technologijų (pvz.: lengvinančių aptarnaujančio personalo darbą, veiklą) bei jas diegti ir taikyti savo veikloje.

8. Kokybės politikos tikslų įgyvendinimo laikotarpiai, veiklos, rodikliai yra numatyti įstaigos metiniame veiklos plane.

III. Bendrieji kokybės reikalavimai kasdieniniam darbui

9. Globos namų bendrieji kokybės reikalavimai kasdieniniam darbui:

9.1. etiškas ir pagarbus elgesys su gyventojais, bendradarbiais;

9.2. profesionalus darbo atlikimas, savalaikis paslaugų suteikimas;

9.3. tikslingas ir tausojantis priemonių naudojimas;

9.4. informatyvumas, gyventojų išklausymas;

9.5. konfidencialumo, privatumo gerbimas;

9.6. geras savo pareigų atlikimas;

9.7. gyventojų įgalinimas dalyvaujant kasdienėje veikloje.

IV. KOKYBĖS KULTŪRĄ SKATINANTI VADYBOS SISTEMA

10. Globos namuose kokybės kultūrą skatinančią vadybos sistemą sudaro:

10.1. Dokumentacijos sistema;

10.2. Kokybės reikalavimai kasdieniniam darbui ir jų įgyvendinimas;

10.3. Paslaugų kokybės stebėsena;

10.4. Tobulinimo numatymas.

V. KOKYBĖS VERTINIMAS

11. Globos namų teikiamų paslaugų kokybė yra vertinama kartą per metus statistiniais duomenimis, pagal pateiktas ataskaitas, organizacinės dokumentacijos analize, paslaugų gavėjų ir jų artimųjų, darbuotojų apklausų rezultatais.

12. Kokybė vertinama pagal:

12.1. paslaugų atitikimą įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams, tvarkoms ir pan.;

12.2. paslaugų gavėjų ir jų artimųjų apklausų rezultatus;

12.3. darbuotojų apklausų rezultatus;

12.4. darbuotojų kompetencijų pokyčius;

12.5. socialinių partnerių apklausų rezultatais;

12.6. paslaugų gavėjų pastabų ir skundų pokyčiais;

12.7. bendradarbiavimo su partneriais rezultatais.

13. Konkreti kiekvieno Globos namų darbuotojo atsakomybė numatyta jo pareigybės apraše.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Kokybės politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį.

15. Darbuotojai su šia politika yra supažindinami pasirašytinai ir privalo ja vadovautis atlikdami savo darbo užduotis.

_________________________________