Labdaros ir paramos fondo

ŠIRVINTŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI

GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas - įvardyti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės sritis ir apibrėžti paslaugas, kuriomis gerinama paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė, tenkinant jų poreikius, atsižvelgiant į jų lūkesčius.
  2. Gyvenimo kokybė tai - individuali kiekvieno paslaugų gavėjo samprata, kompleksiškai apimanti asmens fizinę, emocinę ir materialinę gerovę, socialinius santykius ir jo ryšį su supančia aplinka.
  3. Globos namuose asmens gyvenimo kokybė grindžiama asmens poreikių vertinimu ir tenkinimu. Remiantis poreikių teorija ir socialinių paslaugų teikimo asmeniui kontekstu: asmens gyvenimo kokybė gerėja, kai į jo poreikius yra reaguojama ir jie tenkinami.

II. GYVENIMO KOKYBĖS MODELIS

4. Globos namuose gyvenimo kokybės modelis remiasi R. L. Schalock trimis įvardintomis gyvenimo kokybės sritimis:

  • fizinė gerovė,
  • emocinė gerovė,
  • socialinis aktyvumas.

5. Fizinė gerovė - siejama paslaugų gavėjų sveikatos, higienos ir maitinimo užtikrinimu, kasdieninių gyvenimo įgūdžių palaikymu namų ruošoje, gyventoją supančios aplinkos pritaikymu jo (fiziniams) poreikiams.

Globos namuose fizinę gerovę sudaro: teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos (aprūpinama medikamentais, slaugos, techninės pagalbos priemonėmis, organizuojamos gydytojų specialistų konsultacijos, teikiamos kineziterapeuto, psichologo paslaugos), sąlygų sudarymas įgūdžiams palaikyti (higienos ir kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai namų ruošos srityse), kuriama gyvenamoji aplinka (saugi, tvarkinga, švari, jauki, pritaikyta specialiesiems poreikiams).

6. Emocinė gerovė - siejama su paslaugų gavėjų savijauta, saugumo jausmu ir savęs vertinimu.

Organizuojami renginiai, grupinės ir individualios užimtumo veiklos yra orientuotos į paslaugų gavėją, skatinama kurti, palaikyti bendravimo įgūdžius, padėti būti laimingais ir savarankiškais, pažinti ir valdyti emocijas, pasitikėti savimi, jaustis saugiai bendraujant su aplinkiniais, patirti empatiją, būti atidžiu ir dėmesingu kitiems žmonėms, gebėti konstruktyviai spręsti problemas.

7. Socialinis aktyvumas - siejamas su socialiniais ryšiais, įgalinimu ir teisių užtikrinimu įstaigoje.

Globos namams svarbu išlaikyti esamus socialinius ryšius su artimaisiais ir kurti naujus ryšius, kurie skatintų bendravimo įgūdžius tarp paslaugų gavėjų, būtų įtraukti į Globos namų ir/ar už jų ribų organizuojamas veiklas, šventes, parodas, koncertus, išvykas.

Stiprinant socialinius paslaugų gavėjų ryšius bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, fiziniais asmenis, dalyvaujama jų organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, užsiėmimuose ir vykdomi bendri projektai, renginiai, veiklos.

Svarbų vaidmenį užima ir paslaugų gavėjų įgalinimas, jų teisių užtikrinimas. Gyventojai yra supažindinami su savo teisėmis ir pareigomis bei kitomis vidaus tvarkos taisyklėmis jiems prieinamu būdu, jų žinojimas paslaugų gavėjams leidžia laisvai išreikšti savo nuomonę, priimti savarankiškai sprendimus, kurie susiję su gyventojų gyvenimo kokybe, pasirinkti norimą veiklą, teikti pasiūlymus, skundus, sprendžiant kasdienines problemas.

III. GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

8. Įstaigai labai svarbu, kad gyventojai jaustųsi gerai, emociškai bei fiziškai saugiai bei Globos namų bendruomenės dalimi. Įgyvendinant atsiradusias rekomendacijas po gyventojų gyvenimo kokybės tyrimo rezultatų analizės, tikimasi, kad paslaugų gavėjas galės kokybiškai, visapusiškai patenkinti svarbiausius asmeninius fizinius, materialinius, dvasinius poreikius ir daryti įtaką paslaugų gerinimui bei jaustis visateisiu visuomenės nariu, gyvens pilnavertį kokybišką gyvenimą.

9. Gyvenimo kokybės matavimas yra paremtas atskirų gyvenimo kokybės sričių įvertinimu.

10. Gyvenimo kokybei įvertinti naudojamas instrumentas yra individuali anketinė apklausa.

11. Gyventojų gyvenimo kokybė vertinama individualiu (neanoniminė anketinė apklausa) ir kolektyviniu lygiu (individualių apklausos anketų rezultatų apibendrinimas).

12. Tiriant gyvenimo kokybę siekiama, kad apklausoje dalyvautų kaip galima daugiau gyventojų, tačiau dalis paslaugų gavėjų, kurie nesuvokia savo veiksmų, negeba jų valdyti ar kontroliuoti dėl pažengusios senatvinės demencijos ar kitos psichinės ligos, liekamųjų reiškinių po insulto ar fizinės traumos gyvenimo kokybės vertinimo apklausoje nedalyvauja.

13. Pirmą kartą (t. y. 2020 m.) vertinant gyvenimo kokybę anketinė apklausa atliekama du kartus per metus: birželio ir lapkričio mėnesiais. Vėlesniais metais gyventojų gyvenimo kokybė vertinama vieną kartą per metus - lapkričio mėnesį.

14. Naujai Įstaigoje apsigyvenę asmenys anketinėje apklausoje dalyvauja ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo atvykimo į Globos namus.

IV. GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI

15. Gyvenimo kokybės rezultatai gaunami įvertinus anketinės apklausos metu gautus rezultatus.15. 

16. Atsakingas darbuotojas kiekvienų metų lapkričio mėn. analizuoja, palygina, apibendrina gyventojų apklausos anketų birželio ir lapkričio mėn. gautus rezultatus.

17. Individualūs paslaugų gavėjų rezultatai nagrinėjami ir mažiausiu pasitenkinimo lygiu įvertinta gyvenimo kokybės sritis aptariama individualiai su gyventoju, artimaisiais. Individualių gyvenimo kokybės sričių pokyčiai vaizduojami diagramose ir saugomi asmens bylose. Gyvenimo kokybės gerinimui Individualiame socialinės globos plane nusimatomos veiklos, priemonės ir uždaviniai.

18. Atsakingas asmuo susistemina bendrus paslaugų gavėjų Gyvenimo kokybės sričių pokyčių rezultatus. Gauti rezultatai apibendrinami, pateikiami procentine išraiška diagramoje. Rezultatai palyginami su praėjusios apklausos metu gautais rodmenimis - tai leidžia įvertinti gyventojų pasitenkinimo gyvenimo kokybės sritimis pokytį.

19. Kolektyviniu lygiu gauti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės įsivertinimo duomenys, kuriais remiantis apibrėžiamos probleminės gyvenimo kokybės sritys, padeda tobulinti Globos namų veiklą.

20. Kolektyvinio lygmens gyvenimo kokybės pokyčių rezultatai aptariami su gyventojais ir darbuotojais susirinkimų metu. Visa tai atsispindi metinėje įstaigos veiklos ataskaitoje.

21. Gauti rezultatai leidžia nustatyti socialinių paslaugų trūkumą/pakankamumą, skatina išsikelti tikslus, uždavinius, numatyti veiksmus, prevencijos priemones, jų taikymą bei tobulinimo sritis siekiant pagerinti paslaugų gavėjų pasitenkinimą gyvenimo kokybe. Visa tai įtraukiama į įstaigos metinį veiklos planą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Gyvenimo kokybės koncepcija yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį.

23. Darbuotojai su gyvenimo kokybės koncepcija supažindinami susirinkimų metu, naujai priimami darbuotojai su šia Koncepcija pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

24. Paslaugų gavėjams Gyvenimo kokybės koncepcija pateikiama jiems suprantamai ir aiškiai gyventojų užsiėmimų metu, individualių pokalbių metu, aptariama gyventojų tarybos susitikimuose. Paslaugų gavėjams padalijamos šios koncepcijos santraukos.

___________________________________