LABDAROS IR PARAMOS FONDO
ŠIRVINTŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI

ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namų (toliau - Globos namai) etikos kodeksas (toliau - Etikos kodeksas) nustato pagrindinius Globos namų darbuotojų elgesio principus ir taisykles, kurių jie privalo laikytis, darbo metu.

2. Etikos kodekso tikslas - apibrėžti elgesio principus ir taisykles, kurios padėtų išlaikyti pagarbų tarpusavio bendradarbiavimą, ugdyti darbuotojų atsakomybę, užkirsti kelią neetiškam elgesiui. Jame nustatytų principų privalo laikytis visi Globos namų darbuotojai, gyventojai ir jų artimieji.

II. DARBUOTOJŲ SANTYKIAI SU PASLAUGŲ GAVĖJAIS IR JŲ ARTIMAISIAIS

3. Gerbia paslaugų gavėjo orumą, jo teisę į nuomonės išsakymą, sprendimų apie dalyvavimą veiklose priėmimą.

4. Pripažįsta visų lygias galimybes, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, tautybės, tikėjimo, politinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos ir kita.

5. Adekvačiai reaguoja į paslaugų gavėjo elgesį, kurį įtakoja liga.

6. Neskleidžia konfidencialios informacijos apie gyventoją tretiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

7. Nerodo savo palankumo ar nepalankumo ir išskirtinio dėmesio atskiriems gyventojams.

8. Bendrauja mandagiai ir taktiškai (nenaudoja vaikiškos kalbos, įsakmaus tono, kreipiasi "jūs" ir/ar vardu), suprantamu būdu ir kiek įmanoma suprantama kalba, vienodame akių lygyje.

9. Su gyventojų artimaisiais bendrauja taktiškai, mandagiai, suteikia reikiamą informaciją.

10. Kontroliuoja savo asmeninius bruožus: nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.

III. DARBUOTOJŲ SANTYKIAI SU BENDRADARBIAIS

11. Tarpusavio santykiai yra draugiški, sąžiningi, grindžiami geranoriškumu, pasitikėjimu.

12. Padeda vieni kitiems darbo veikloje, keičiasi patirtimi ir žiniomis.

13. Operatyviai dalinasi gauta informacija.

14. Neatskleidžia konfidencialios asmeninės informacijos be kolegos sutikimo, nesinaudoja be leidimo jo asmeniniais daiktais.

15. Darbuotojas susilaiko nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie bendradarbių atliekamas darbo užduotis ir veiksmu, vengia intrigų, apkalbų.

16. Pagrįstą kritiką bendradarbiui reiškia asmeniškai ir korektiškai.

17. Laikosi solidarumo su savo kolegomis, gina juos nuo nepagrįstos kritikos.

18. Netoleruoja darbuotojų neetiško elgesio, nekompetentingų ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imasi priemonių jiems nutraukti.

19. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai sprendžiami nedelsiant, jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi nesugebėjus išspręsti arba rasti kompromisinio problemos sprendimo būdo atveju.

IV. DARBUOTOJŲ SANTYKIAI SU VALDYTOJU

20. Kompetentingai atlieka savo pareigas ir vykdo vadovo pavestas užduotis.

21. Laikosi subordinacijos.

22. Operatyviai suteikia reikiamą informaciją.

23. Bendrauja mandagiu tonu.

24. Nesinaudoja darbo priemonėmis, esančiomis vadovo kabinete, neima dokumentų be vadovo leidimo.

25. Susilaiko nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie vadovo atliekamas darbo užduotis ir veiksmus, jo asmenybę ir kompetenciją.

26. Laikosi įstatymo viršenybės principo.

V. VALDYTOJO SANTYKIAI SU DARBUOTOJAIS

27. Netoleruoja asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo.

28. Laikosi konfidencialumo.

29. Sukuria kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, šalina nesutarimų priežastis.

30. Pastabas dėl pavaldžių darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų išsako asmeniškai.

31. Stengiasi paskirstyti darbą tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno darbuotojo galimybės ir kompetencija.

32. Viešai nerodo savo asmeninio palankumo ar nepalankumo darbuotojui.

33. Skatina išreikšti savo nuomonę darbo klausimais (rodyti įvairias iniciatyvas ir pan..).

34. Yra reiklus ir teisingas darbuotojams, savo elgesiu ir darbu rodo jiems pavyzdį.

VI. VALDYTOJO IR DARBUOTOJŲ SANTYKIAI SU VISUOMENE

35. Visą informaciją apie Globos namus ir jų veiklą teikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Informaciją interesantui teikia suprantama kalba (pagal galimybes), bendrauja mandagiai, stengiasi padėti.

37. Darbuotojai susilaiko nuo bet kokios informacijos atskleidimo masinės informavimo priemonėms. Informaciją masinės informavimo priemonėms teikia tik valdytojas arba jo įgaliotas asmuo.

VII. DOVANŲ PRIĖMIMAS

38. Darbuotojai nepriima ir nereikalauja dovanų, kurios jiems ar jų artimiesiems duoda finansinę ar nefinansinę naudą.

39. Dovanomis nelaikomos vaišės, skirtos pasivaišinti per paslaugų gavėjų šventes.

40. Jei darbuotojui siūloma dovana arba jis ketina dovaną įteikti kitiems asmenims, tačiau iš tiesų nežino, kaip turėtų pasielgti, kad nesukompromituotų Globos namų, kuriuose dirba, o pats nebūtų apkaltintas korupcija, šias abejones darbuotojas išdėsto Globos namų valdytojui ir paprašo pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje.

VIII. GYVENTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

41. Bendrauja pagarbiai tarpusavyje, su darbuotojais ir svečiais.

42. Tausoja Globos namų patalpas, inventorių.

43. Neskleidžia paskalų.

44. Laikosi tvarkos ir švaros.

45. Asmeninius santykius su kitais gyventojais stengiasi išspręsti patys, nepavykus - kreipiasi į darbuotojus, prašo pagalbos.

46. Nevartoja alkoholio.

47. Rūko tik tam skirtoje vietoje.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Darbuotojai nedelsiant savo pastangomis imasi priemonių nutraukti neetišką elgesį - perspėja pažeidėją žodžiu.

49. Neetiškam elgesiui kartojantis, pažeidimai nagrinėjami Etikos komisijoje ir nuobaudos skiriamos Globos namų Darbo tvarkos taisyklėse numatyta tvarka.

50. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Etikos kodeksu.

51. Su šiuo Etikos kodeksu supažindinamas kiekvienas Globos namų darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiomis elgesio taisyklėmis pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

________________________