LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 

ŠIRVINTŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI


ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Širvintų parapijos Globos namų (toliau - Globos namai) Etikos ir gerovės užtikrinimo politika (toliau - Politika) nustato veiklos ir elgesio principus, kuriais vadovaujasi Globos namų bendruomenė (darbuotojai, paslaugų gavėjai, jų artimieji, partneriai) siekdama gerovės, pozityvaus bendradarbiavimo.

2. Politikos tikslas - užtikrinti pozityvią ir sklandžią komunikaciją ir etišką elgesį tarp visos Globos namų bendruomenės - darbuotojų, paslaugų gavėjų, jų artimųjų, partnerių.

II. Įstaigos bendruomenės elgesio ir veiklos principai

3. Globos namų bendruomenės elgesio ir veiklos principai glaudžiai susiję su puoselėjamomis vertybėmis:

Vertybė                                                  Principai

Orumas ir pagarba               Gerbiamos visų žmonių prigimtinės teisės, orumas.

                                              Gerbiami darbuotojai, gyventojai ir kiti bendruomenės nariai                                                        (gyventojų artimieji, partneriai).

                                             Svarbios yra kiekvieno gyventojo laisvės, teisės, poreikiai, asmeninė

                                             erdvė, asmenybė, nuosavybė.

                                                 Vertinamas pagarbus elgesys ir bendravimas, kokybiškai atliekamas

                                                 darbas, dėmesingumas, žodžio laikymąsis.

                                                 Įgalinami gyventojai veikti ir kuo ilgiau išlikti savarankiški.

                                                 Gyventojų artimieji, Globos namų lankytojai gerbia gyventojų

                                                 asmeninį gyvenimą, erdvę, teises ir orumą bei laikosi Globos 

                                                 namuose priimtų tvarkų ir gerbia personalą, jo teises ir orumą.


Augimas ir profesionalumas   Ieškoma, mokomasi, išbandoma, pritaikoma, bendradarbiaujama,

                                                ugdomasi, plečiamasi, augama.

                                              Augant ieškoma partnerių ir bendraminčių, profesionalių specialistų,

                                              kad įstaigos veikla ir paslaugų kokybė nuolat gerėtų bei atlieptų 

                                              gyventojų poreikius, būtų tikslinga ir efektyvi.

                                              Globos namai yra atviri naujovėms, patirties sklaidai ir nuolatiniam

                                              pokyčiui.

                                              Dirba profesionali, savo darbą išmananti komanda turinti reikiamą 

                                               išsilavinimą.

                                            Globos namai yra įsipareigoję ugdyti motyvuotą - norintį atlikti darbus

                                            ir skirtas užduotis, įsitraukiantį – lojalų organizacijai ir jaučiantį

                                            pasitenkinimą atliekama veikla darbuotoją, sudarant tam sąlygas 

                                          bei suteikiant laisvę priimant sprendimus, pasirenkant užduoties atlikimo 

                                           būdus  atsižvelgiant į ilgalaikę įstaigos strategiją. Darbuotojų samdymo

                                           ir išsaugojimo politikos apraše yra apibrėžtos darbuotojų išsaugojimas

                                           ir motyvacinės priemonės. Pagal poreikį ir galimybes, gyventojams

                                           sudaromos sąlygos tobulėti, užsiimti norima veikla;


Šeimyniškumas            Siekiama, kad kiekvienas gyventojas, darbuotojas jaustųsi kaip šeimos narys.

                                    Globos namų šeimoje puoselėjami artimi ryšiai, bendradarbiavimas,

                                    palaikymas, svarbi empatija, vietoje gaminamas skanus naminis maistas,

                                    organizuojami vienijantys kasdieniniai ritualai, skatinamas namų aplinkos

                                    kūrimas, streso nebuvimas, nuoširdus gyventojo sutikimas atvykus ir

                                    išlydėjimas į paskutinę kelionę. 

                                   Dirbama siekiant bendro tikslo, susitelkiama esant ypatingoms situacijoms,

                                   jaučiamas kolegos petys.

                                   Vertiname ir puoselėjame gyventojų ir jų artimųjų ryšius, esant poreikiui –

                                   padedame juos atstatyti, nepavykus - stengiamės sukurti bendrystės jausmą

                                  Globos namuose.

                                  Skatiname gyventojus ir jų artimuosius aktyviai dalyvauti Globos namų 

                                  gyvenime, ieškome bendradarbiavimo galimybių kurti bendram gėriui.

III. ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS įgyvendinimas

4. Etiką ir gerovę užtikrinančių principų apibrėžimas, šiais principais grįstos dokumentacijos rengimas.

5. Globos namų bendruomenės supažindinimas su principais: individualūs pokalbiai, susirinkimai, diskusijos, mokymais, teminiai susitikimai, viešinimas.

6. Principų taikymas visose Įstaigos veiklos srityse.

7. Kontrolė: Politikos laikymasis privalomas visiems Globos namų darbuotojams; pažeidimų fiksavimas, svarstymas, atsakomybė už juos; teisių užtikrinimo, paslaugų kokybės ir kitų rodiklių vertinimas bei analizė (mažiausia kartą per metus); Globos namų bendruomenės apklausos ir t.t.

8. Etiką ir gerovę užtikrinančios veiklos tobulinimas: esamų principų performulavimas ar naujų apibrėžimas, reguliari (mažiausiai kartą per metus) dokumentacijos peržiūra, Globos namų bendruomenės supažindinamos su principais priemonių tobulinimas, paslaugų teikimo tobulinimas.

IV. Baigiamosios nuostatos

5. Politikos aprašas peržiūrimas ir tikslinamas kartą per metus. Už tai atsakingas Vyr. socialinis darbuotojas.

6. Globos namų bendruomenė su šia Politika gali susipažinti skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje, išreiškus pageidavimą - elektroniniu ar kitu, asmeniui patogiu būdu.

____________________________