LPF Širvintų parapijos globos namų valdytojo
2021 m. kovo  d. Įsakymu Nr. ______

LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠIRVINTŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMAI
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos globos namai (toliau - Globos namai) savo veiklą vykdo remdamiesi katalikų bažnyčios vertybėmis, krikščioniška morale, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu (Nauja redakcija nuo 2019-05-24), 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.A1-566 patvirtintu Socialinės globos normų aprašu ir kitais ministro įsakymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo sprendimais, tenkina socialines, sveikatos, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, sudaro jiems tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrina medicininį, materialinį ir buitinį aptarnavimą.

Globos namų vizija:

Šiuolaikiškiausias socialinės globos paslaugas Lietuvoje teikianti įstaiga, telkianti kvalifikuotą komandą, nuolat tobulinanti paslaugų kokybę ir profesionaliai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius.

Globos namų misija:

Sudaryti sąlygas oriai senatvei.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

Orumas ir pagarba.

Dirbame gerbdami gyventoją ir save. Mums svarbu kiekvieno gyventojo laisvės, teisės, poreikiai, asmeninė erdvė, asmenybė, nuosavybė. Vertiname pagarbų elgesį, kokybiškai atliekamą darbą, dėmesingumą, žodžio laikymąsi. Įgaliname gyventojus veikti ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems.

Šeimyniškumas.

Siekiame, kad kiekvienas gyventojas, darbuotojas jaustųsi kaip šeimos narys. Globos namų šeimoje puoselėjami artimi ryšiai, bendradarbiavimas, palaikymas, svarbi empatija, vietoje gaminamas skanus naminis maistas, organizuojami vienijantys kasdieniniai ritualai, skatinamas namų aplinkos kūrimas, streso nebuvimas, nuoširdus gyventojo sutikimas atvykus ir išlydėjimas į paskutinę kelionę. Dirbame siekdami bendro tikslo, susitelkiame esant ypatingoms situacijoms, jaučiame kolegos petį, džiuginame vieni kitus savo išvaizda ir optimizmu.

Augimas ir profesionalumas.

Ieškome, mokomės, išbandome, pritaikome, bendradarbiaujame, ugdomės, plečiamės, augame. Augdami ieškome partnerių ir bendraminčių, profesionalių specialistų, kad įstaigos veikla ir kokybė nuolat gerėtų ir atlieptų gyventojų poreikius. Esame atviri naujovėms, patirties sklaidai ir nuolatiniam pokyčiui. Dirba profesionali, savo darbą išmananti komanda turinti reikiamą išsilavinimą.

2020 m. buvo numatyti šie Globos namų veiklos tikslai:

1. Paslaugų kokybės tobulinimas

Kokybės sistemos sukūrimas, įgyvendinimas, įtvirtinimas

Tobulinti paslaugų kokybės valdymo sistemą, atitinkančią EQUASS kokybės principus.

Analizuoti ir įsivertinti veiklos rezultatus planuojant paslaugas.

Darbuotojų kompetencijų kėlimas kokybės srityje

2. Globos namų infrastruktūros gerinimas

Ugdyti darbuotojų, gyventojų atsakomybę už aplinkos saugojimą, tausojimą.

Efektyviai ir taupiai naudojant priemones, energiją, prisidėti prie gamtosaugos.

3. Komandinio darbo skatinimas, žmogiškųjų išteklių stiprinimas, motyvavimas.
Didinti komandinio darbo potencialą;

Perimti ir perteikti gerąsias patirtis (išvykos, konferencijos, internetas ir pan.)

4. Socialiai atsakingas administravimas

Kurti gerą vietą dirbti

Socialiai atsakingai veikti bendruomenėje.

2020 METŲ POKYČIAI

2020 m. Globos namams buvo iššūkių metai, dėl prasidėjusios pasaulinės pandemijos COVID-19 ligos. Prasidėjęs karantinas sujaukė Globos namų gyvenimą: buvo apribotas kontaktinis gyventojų bendravimas su artimaisiais, todėl teko naudotis socialiniais tinklais, telefonu ir kitomis priemonėmis. Darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu, minimaliu sąstatu, siekiant išvengti ligos užsikrėtimo, todėl daugiausia dirbama individualiai, vengiant grupinių užsiėmimų. Norisi pabrėžti kelis esminius dalykus, naujoves, kurios buvo pradėtos, ar įgyvendintos:

1. Bendras gyventojų skaičius išliko pastovus: 51 metų pradžioje ir 51 metų pabaigoje.

2. Patvirtinta skalbėjo-virtuvės pagalbininko pareigybė.

3. Intensyviai dirbama diegiant Equass kokybės sistemą: ruošiami dokumentai, tvarkos, aprašai, supažindinami gyventojai ir darbuotojai.

Patvirtinti šie dokumentai:

 • Etikos ir gerovės užtikrinimo politika;
 • Etikos kodeksas;
 • Paslaugų gavėjų teisių chartija;
 • Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus prevencijos procedūros;
 • ŠPGN gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkymo aprašas;
 • ŠPGN socialinės atsakomybės veiklos;
 • ŠPGN socialinės atsakomybės veiklų priemonių planas 2021 m.;
 • Kokybės politika;
 • Darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarka;
 • Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos aprašas;
 • Gyvenimo kokybės koncepcija;
 • Skundų prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka;
 • Neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslumui užtikrinti dokumentų nuostatų santrauka;
 • Paslaugos susijusios su gyventojų integracija į visuomenę;
 • Tęstinės paslaugos;
 • Partnerystė.

4. Aktyviai organizuojama COVID-19 infekcijos kontrolė ir su tuo susiję reikalavimai.

5. Buvo įsigytas pakankamas kiekis (pagal pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas) asmeninių apsaugos priemonių, dezinfekcijai reikalingų priemonių, įkurtos patalpos gyventojų izoliacijai.

6. Tęsiama aktyvi gyventojų taryba ir jos veikla. Įvyko 4 gyventojų tarybos susirinkimai. Susirinkimų metu aktyviai pasisakė jos nariai, kėlė įvairius klausimus, kvietėsi darbuotojus į susirinkimus, padėjo organizuoti renginius, prisidėjo prie aplinkos tvarkymo, teikė savo pastebėjimus įstaigos administracijai. Pateikė 13 pasiūlymų ir 11 iš jų įgyvendino.

7. Atliktas vidaus auditas ir pateikto rekomendacijos veiklos tobulinimui.

8. Atnaujintos Vidaus tvarkos taisyklės, dezinfekcijos planas, patvirtintas karantino prevencijos ir kontrolės tvarkos aprašas; patvirtintas viešųjų pirkimų planas ir įgyvendintas pirkimas dėl saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo globos namuose; patvirtintos taisyklės lankant gyventojus, apgyvendinant naujus pandemijos metu; patvirtinta gyventojų izoliavimo ir patalpų dezinfekcijos tvarką.

9. Atliktas didelės apimties kokybinis Globos namų darbuotojų ir gyventojų tyrimas dėl įstaigos veiklos, teikiamų paslaugų kokybės, kvalifikacijos kėlimo ir pan.

10. Kiek leido aplinkybės vyko bendri darbuotojų susirinkimai ir kasdieniai rytiniai pasitarimai.

11. Laimėtas saulės fotovoltinės elektrinės projektas, iš dalies remiamas LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

VEIKLA. STATISTIKA

Kadangi beveik visus metus teko dirbti karantino sąlygomis, todėl daugelis suplanuotų ir strateginiame veiklos plane numatytų veiklų liko neįgyvendinta. Visgi, įgyvendinta didesnioji dalis planuotų veiklų kitaip nei buvo sugalvota.

Visiems naujai atvykusiems gyventojams buvo atliktas poreikių vertinimas ir pildytos adaptacijos anketos, sudaryti individualūs socialinės globos planai (ISGP). Laikantis Visuomenės sveikatos centro nurodymų buvo sudarytos izoliavimo, dezinfekcijos tvarkos, kas savaitę buvo tiriami darbuotojai dėl COVID-19 infekcijos, o reikalui esant ir gyventojai, dirbama minimaliu pajėgumu, didesnioji dalis galimo darbo buvo atliekama nuotoliniu būdu.

Rašytinių gyventojų prašymų šiais metais buvo gautas 1, dėl vegetariško maitinimo organizavimo, kuris buvo patenkintas.

Per visus 2020 m. buvo vykdomas Equass kokybės sistemos diegimas: peržiūrimi turimi dokumentai ir tvarkos, jos tanaujinamos arba kuriamos naujos. Su paruoštais dokumentais buvo supažindinami ir darbuotojai, ir gyventojai. Kadangi paskelbtas karantinas trukdė normaliai veiklai, darbas buvo tęsiamas per nuotolį.

Per 2020 m. gauta ir registruota 43 (buvo 51) dokumentai, išsiųsti 122 (buvo118). Parašyta ir registruota 244 (buvo 232) Širvintų parapijos globos namų valdytojo įsakymų: personalo 130 (buvo 141) ir 114 (buvo 91) įsakymai veiklos klausimais.

Per aprašomus metus priimti 5 nauji darbuotojai: 1 virėja, 3 slaugytojo padėjėjai, 1 skalbėja-virtuvės pagalbininkė. Atleisti 3 darbuotojai: 2 slaugytojo padėjėjos ir 1 virėja.

GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR STRUKTŪROS ANALIZĖ, KAITA, PASLAUGOS

2020 m. gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes

2020 metais sulaukta rašytinių prašymų dėl socialinės globos teikimo iš 22 (plg. 2019 m. - 37) asmenų. Sulaukiama skambučių dėl socialinės globos paslaugų teikimo, domimasi priėmimo ir gyvenimo sąlygomis, kaina, eilės dydžiu, užimtumu, dirbančiais specialistais. Dėl paskelbto karantino atvykimas į Globos namus ir jų apžiūra vietoje buvo negalima.

2020 metų pabaigoje globos namuose gyveno 51 gyventojas. 12 (2019 m. 14) gyventojų iš Vilniaus savivaldybės, 14 (2019 m. 12) gyventojų iš Širvintų savivaldybės, 9 (2019 m. 11) gyventojų iš Ukmergės savivaldybės, kiti iš Vilniaus r., Telšių, Rietavo, Elektrėnų, Panevėžio r., Zarasų r. savivaldybių. 9 (2019 m. 8) gyventojų artimieji moka komercine kaina.

Globos namuose 2020 metais gyveno 4 vieniši gyventojai.

2020 metais į globos namus atvyko 16 (2019 m. 21) gyventojas. Iš globos namų išvyko 4 (2019 m. 3) gyventojai, 11 (2019 m. 18) gyventojų mirė.

Dažniausiai dar prieš atvykstant gyventojui, su artimaisiais būdavo išsiaiškinamos asmens, norinčio apsigyventi galimybės, poreikiai, sveikatos būklė, informuojama apie gyvenimo sąlygas, būtinus atsivežti dokumentus, daiktus ir pan. Atvykus gyventojui, supažindinama su aplinka, paaiškinamos taisyklės, tvarka. Tuomet tvarkomi dokumentai: duomenų apsaugos, gyventojų taisyklės, sutartys, raštai į institucijas, gyventojo registravimas, sprendžiamos įvairios problemos, pritaikoma aplinka gyventojui pagal jo poreikius ir galimybes (pristatomi staliukai, šaldytuvai, televizoriai, radijas, lakrodis, kalendorius, stalinės lempos ir kt.), gyventojas supažindinamas su globos namų veikla, užsiėmimais, darbuotojais, gyventojais.

Paskelbus karantiną gyventojų artimieji negalėjo susitikti su Globos namų gyventojais. Bendravimas vyko telefonu arba pasitelkus socialinius tinklus. Sušvelninus karantino ribojimus, gyventojams buvo suteikta galimybė susitikti, bendrauti su artimaisiais kontaktiniu būdu lauke. Tam buvo įrengta pavėsinė. Susitikimai buvo derinami pagal laiką, kad vienu metu nesusitiktų pas skirtingus gyventojus atvykę lankytojai. Keliems artimiesiems buvo sudarytos sąlygos pamatyti sunkios būklės gyventojus Globos namuose.

Pagal poreikį gyventojai buvo aprūpinami reikalinga kompensacine technika, kreipiamasi į Neįgalumo tarnybą, kartu su gyventoju vykstama pas notarus, į bankus, migracijos tarnybą (paso gamyba), įvairias paslaugas teikiančias institucijas (telekomunikacijų salonai), palydimas į gydymo įstaigas, parduotuves, turgų, įvairias išvykas, padedama naudotis telefonu, planšetiniu kompiuteriu. Tarpininkaujama „Sodroje“, savivaldybėse, seniūnijose ir kt. Esant reikalui pasirūpinama ligonio patepimo sakramento suteikimu (kviečiamas, palydimas kunigas pas gyventoją), gyventojo pašarvojimu ir laidojimu, padedama artimiesiems organizuoti laidojimą, jie konsultuojami, palydimi į įstaigas dėl pašalpų ir pan.

Iš 2020 m. pabaigoje, 2021 m. pradžioje buvusių gyventojų: 30 turi slaugos poreikį (SPS) (7 vyrai ir 23 moterų), priežiūros poreikį (SPP) turėjo 7 gyventojų: 3 vyrai, 4 moterys ir 13 žmonėms jokių specialių poreikių nenustatyta ( 3 vyrai ir 10 moterų).


Globos namuose gyventojams teikiamos maitinimo, buitinės, asmens higienos, socialinio darbo, slaugos, bendravimo ir konsultavimo, užimtumo organizavimo paslaugos, užtikrinama, kad jas įstaigoje teiktų kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir jų padėjėjai kartu su kitais specialistais. Globos namų darbas organizuojamas komandiniu principu, o socialinis darbas pagal individualų gyventojo socialinės globos planą.

Globos namai savo veiklą vykdo pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM išduotas licencijas socialinei globai teikti:

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia Nr. L000000600;

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims Nr. L000000599.

Taip pat įstaiga turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM licenciją Nr. 3775.

Pagal galiojančius teisės aktus, buvo paskaičiuotas 50 gyventojų tenkantis darbuotojų skaičius:

Soc. darbuotojai:

Senyvo amžiaus asmenys: 10x0,04= 0,4 pareigybės

Suaugę asmenys su negalia: 3x0,04=0,12 pareigybės

Asmenys su sunkia negalia: 36x0,03= 1,08 pareigybės

Iš viso: 1,6 pareigybės

Slaugytojo padėjėjai:

Senyvo amžiaus asmenys: 10x0,08= 0,8 pareigybės

Suaugę asmenys su negalia: 3x0,14=0,42 pareigybės

Asmenys su sunkia negalia: 36x0,3= 10,8 pareigybės

Iš viso: 12,02 pareigybės

Globos namų gyventojams be kitų paslaugų teikiamos ir tarpininkavimo paslaugos. Dažniausiai tarpininkaujama gyventojams tvarkant dokumentus su „Sodra“, Ukmergės, Širvintų, Vilniaus miesto, Vilniaus r., Rietavo, Elektrėnų, Telšių savivaldybių socialinės paramos, paslaugų skyriais. Gyventojams padedama ir tvarkant piniginius reikalus su įvairiais bankais, policija, Migracijos tarnyba, antstoliais, Neįgalumo tarnyba. Gyventojui patekus į gydymo įstaiga, jis yra lankomas, rūpinamasi jo poreikiais, pagal galimybes jis yra apiperkamas.

SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA

Rūpinantis gyventojų užimtumo, ypač paskelbus karantiną, buvo smarkiai apribotas gyventojų mobilumas ir bendradarbiavimas su partneriais, nes Globos namų gyventojų lankymas buvo uždraustas, todėl teko individualizuoti užimtumo veiklas.

Tęstinės veiklos:

 • Atsižvelgiant į NVSC reikalavimus ir rekomendacijas, buvo tęsiamas bendras kavos gėrimas.
 • Laikomasi tradicijos mirusiam gyventojui atminti (atminimo staliukas, žvakė, užrašas).
 • Pernai pradėta, 2020 metais tęsta tradicija – gyventojai prisidėjo papuošiant namelius Kalėdoms.
 • Sveikesni gyventojai gamino teminius/sezoninius paveikslus gulintiems gyventojams.
 • Jau treti metai tęsiami socialiniai projektai su Širvintų pradinės mokyklos mokiniais. Gėlių salonas „Smiltė“, dovanojo gėlių.

Naujienos:

 • Bendro darbuotojų susirinkimo metu pasiteisino metodas – kūrybiškai pažvelgti į problemą – darbas grupėse (beieškant vizijos ir misijos).
 • Rytiniai susirinkimai.
 • Skelbimų lenta ir skelbimų gyventojams vietos.
 • Atostogautojų sutikimas.
 • "Boso" dienos minėjimas kitaip - tarsi savivaldos diena.
 • Pasirašyta pirma partnerystės sutartis su VšĮ „Partnerystės centru“.
 • Atsiranda gyventojų iniciatyvų: Ivanas imasi inventoriaus atnaujinimo ar aplinkos tvarkymo, Tadas paprašytas imasi prižiūrėti gyvūnus, aktyviai į bendruomenės bendrystę įsitraukia Aldona.
 • Džiugu, kad ir tarp darbuotojų atsirado įdomių iniciatyvų. Nijolė su Veslava ne vieną sykį nustebino gyventojus šokiais ir persirengėlių šou, Genė užima sunkesnius ligonius, su jais bendrauja ir kt.
 • Įgyvendintas foto nuotraukų konkursas, kurio vertintojai tapo ir Gyventojų tarybos nariai.

Globos namai propaguoja atvirumą ir ir bendradarbiavimą su aplinkiniais:

 • Palaikomos draugystės/partnerystės su Širvintų pradinės mokyklos 3b ir 3c klasėmis.
 • Geradariai Pavasariai jau trečius metus dovanojo vaišes Atvelykio proga.
 • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai užbaigė lifto šachtos apipavidalinimą.
 • Buvo pradėtas ciklas su vilnos vėlimu, kuriam vadovavo Oksytė Graužinienė.
 • Užsimezgė neoficiali partnerystė su „Rūbai ir skiautiniai“ ir keliomis siuvėjomis, kurios siuvo gyventojams seilinukus, su profesinę mokykla, kuri gamina pavėsinę.
 • Šiemet įvardinome pagrindinius savo partnerius:
 • Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“;
 • Kunigas vikaras Adam Adukowsky;
 • Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“;
 • Širvintų pradinė mokykla;
 • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija;
 • Širvintų meno mokykla;
 • VšĮ „Širvis“;
 • VšĮ „Širvintų spauda“, www.krastozinios.lt;
 • VšĮ „Socialinės partnerystės centras“.

Nors ir buvo paskelbtas karantinas, visgi gyventojų užimtumas buvo organizuotas, vykdomos veiklos:

Įgyvendinti projektai:

 • „Kiekvienai lovai po pagalvę“,
 • „Kalėdinis paštas“,
 • „Kokardų“ (Pagyvenusių žmonių dienos proga) ir kalėdinių papuošimų gamyba (dalyvavo nemaža dalis gyventojų su skirtingomis fizinėmis ir psichinėmis galiomis).
 • Suorganizuoti su partneriu VšĮ „Socialinės partnerystės centru“ mokymai – „Mikroklimatas“.
 • Renginiai su svečiais:
 • Meno mokyklos violončelių koncertas;
 • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistų tarybos susitikimas su gyventojais;
 • Lentvario mokyklos mokinių pasirodymas Trijų karalių šventės proga;
 • Šv. Mišios;
 • Širvintų vaikų dienos centro pasirodymas;
 • Vidiniai renginiai:
 • Eglės nupuošimo renginys;
 • Gyventojų tarybos nariai ir norintys prisijungė gamindami Morę.
 • Užgavėnių šventė.
 • Atvelykio vaišės
 • Vainikų pynimas Janinoms ir Jonui, sveikinimas.
 • Vasaros laiku – daug laiko lauke, muilo burbulų pūtimas, pašnekesiai, lengvas pajudėjimas, ledų valgymas;
 • Penktadienio kavos;
 • Meno terapija: nervinei įtampai sumažinti - paveikslų ir girliandų kūrimas;
 • Šukuosenų ir antakių grožio procedūrų darymas;
 • Gyventojai atnaujino inventorių (foteliukus);
 • „Auksinio rudens“ restorano atidarymo šventė – Pagyvenusių žmonių dienos minėjimas;
 • Eglės ir bendrų erdvių papuošimas, papuošimų ir puokščių gamyba.
 • Išvykos:
 • Išvyka su gyventojais į parodą Širvintų r. kultūros centre.
 • Rekreacinių miesto erdvių lankymas su gyventojais.
 • Išvykos su darbuotojais: į Menų spaustuvę (spektaklis), Smetonos dvaras, šakočio edukacija, Ukmergės miesto lankymas su gidu.

Smagu pažymėti, kad darnus komandinis darbas padeda lengviau organizuoti įvairius renginius, ir juos sukoordinuoti. Prie to daug prisideda užimtumo specialistas, psichologė, socialinės darbuotojos ir jų padėjėjos, slaugytojo padėjėjos, kineziterapeutas.

PSICHOSOCIALINĖ VEIKLA

Siekiant užtikrinti gyventojui asmens socialinę gerovę ir suteikti savalaikę bei asmens reikmes atitinkančią psichologinę bei socialinę pagalbą, įstaigoje yra atliekamas asmens psichologinės pagalbos poreikio vertinimas ir sudaromas asmens Individualus socialinės globos planas (ISGP). Tinkamas vertinimo atlikimas sudaro prielaidas atskleisti visus globotinio psichologinius poreikius, jo dvasinę, emocinę būseną ir individualius gebėjimus. Psichologinės pagalbos poreikio vertinimas prasideda iš karto gyventojui atvykus į įstaigą, kuomet, su juo bendraujama taikant laisvo pokalbio ar struktūruoto interviu metodus.

Per 2020 m. buvo orientuojamasi į šias sritis:

 1. Planuoti susitikimai su gyventojais. Kiekvienam gyventojui skiriamas planuotas bent 1 val. susitikimas per mėnesį, kurio metu aptariama gyventojo emocinė būklė, adaptacija, streso lygio mažinimas, jei reikia – elgesio, santykių korekcija.
 2. Gyventojų lankymas, stebėjimas – kasdienis emocinės gyventojo būklės stebėjimas, kasdienių problemų išklausymui. Pokalbio metu stebima gyventojo emocinė savijauta, kylančios probleminės situacijos, jos analizuojamos ir esant poreikiui reaguojama.
 3. Vykdoma grupinė terapinė, šviečiamoji veikla, skirta bendravimui, socialiniams gyventojų ryšiams palaikyti ir stiprinti, sveikatinimo informacijai skleisti.
 4. Sudėtingų ir išskirtinių situacijų sprendimas, palaikymas stresinėse situacijose, kitose sunkiose situacijose.
 5. Naujai atvykusiems gyventojams teikta pagalba adaptuojantis prie naujos aplinkos.
 6. Pokalbiai su darbuotojais – specialistų rate, aptariama gyventojų būklę, iškilusios psichologinės problemos, jų sprendimo būdai, šalinimo priežastys ir kt.
 7. Nekontaktinis darbas skiriamas asmens poreikių vertinimo anketų, individualus socialinės globos planų pildymui, vertinimui ir analizei, įvairių su gyventojais susijusių ir kt. darbinių situacijų analizei, darbui su dokumentais, veiklos planavimui ir organizavimui, susitikimų, renginių ir veiklos pasiruošimui, medžiagos rinkimui, papildomai informacijai.
 8. Pagalba kolegoms jų darbe – perkraustant, vežant į (iš) įvairius renginius, išvykas, pagalba organizuojamuose renginiuose, ir t.t.
 9. Darbas su artimaisiais, konsultacijos.
 10. Equass projekto darbai.
 11. Vykdyta gyventojų apklausa vidaus auditui (2020.12)

Per metus ypatingo dėmesio reikalingos sritys:

 • Bendravimo etikai. Dėl ne visada stabilios gyventojų psichoemocinės būklės, juos aptarnaujantis personalas, nepaisant apmokymų, kartais išgyvena padidintą stresą, dėl to gali patirti sunkumų tolygiai aptarnaujant gyventojus. Daug bendro darbo įdėta aiškinant smurto prevencijos esmę, paruošta dalomoji medžiaga, vykdyta prevencija, parengta gyventojų teisių chartija ir kt. Situacijos, susijusios su etika, nuolat buvo aptariamos rytinių susirinkimų metu, taip pat buvo stengiamasi reaguoti kaskart pastebėjus netinkamą elgesį. Darbo rezultatui vertinami teigiamai: stebimi teigiami gyventojų nuotaikos pokyčiai, teigiami įvertinimai gyventojų pasisakymuose ir vykdytoje gyventojų apklausoje. Taip pat šiais metais stebėtas žymiai sumažėjęs konfliktų kiekis tarp gyventojų ir personalo rodo gerus bendro darbo rezultatus.
 • Gyventojų tarpusavio bendravimui, bendruomeniškumo jausmo stiprinimui.
 • Gyventojų skatinimas gerti daugiau vandens.

Padidintos ar specialios psichologo arba personalo priežiūros reikalaujančius gyventojus galima būtų skirstyti į keletą grupių:

 • Padidintos priežiūros - tai gyventojai, kuriems dėl įvairių sveikatos, psichoemocinių ar elgesio sutrikimų reikalinga ne tik psichomedikamentinė, bet ir padidinta arba nuolatinė psichologo specialisto priežiūra. Dėl pastovaus psichologo palaikymo, šių gyventojų emocinė būklė yra palaikoma santykinai gera. Nepaisant nedidelio tokių gyventojų skaičiaus, jie reikalauja didelių psichologo ir personalo vidinių ir laiko resursų.
 • Stiprių demencijos, atminties ir kognityvinių sutrikimų turintys gyventojai. Aptarnaujant, teikiant pagalbą bei adaptuojant juos kasdienėje veikloje. Šių gyventojų emocinės būklės stebėjimas 2020 metais rodo žymiai retesnius jų pažemintos nuotaikos epizodus, kas rodo teigiamą tiek psichologo tiek viso personalo indėlį gerinant gyventojų paslaugų bei psichosocialinės pagalbos teikimą.
 • Daugumos šių gyventojų sveikatos būklė yra per silpna grupiniams užsiėmimams. Kasdieninei priežiūrai jiems labiau reikalinga ne tiek psichologo, kiek "lankančio globėjo" palaikomoji priežiūra: pasivaikščioti kartu, pašnekinti, pagirdyti. Kiekviename aukšte buvo paskirti po budintį slaugytojų padėjėją, kuris pamainos metu atkreipia didesnį dėmesį į "savo aukšte" esančius gyventojus ir teikia jiems šią pagalbą bei didesnį dėmesį savo pamainos metu, pabuvimui, pokalbiui su "globotiniu", nuvežimui iki poilsio kambario ir pan.
 • Nuotaikos ir elgesio sutrikimų turintys gyventojai, kurių emocinė būklė svyruoja, nepaisant medikamentinio ar terapinių metodų taikymo. Psichologinė pagalba ir korekcija jiems yra teikiama pagal poreikį, kylant kasdieniams sunkumams. Teigiamas pokytis išryškėja stebint šių gyventojų būklę ir matant smarkiai sumažėjusias konfliktines situacijas.
 • Sunkių sveikatos sutrikimų ir sunkią negalią turintys gyventojai.

Per 2020 m. stebimi šie pokyčiai:

 1. Nebeišsakomi nusiskundimai dėl maudymo ar nenoro maudytis rodo maudymo aptarnavimo kokybės pagerėjimą.
 2. Stebimi žymiai retesni (ir gali būti vertinami kaip priartėję prie normos ) liūdnos ar pažemintos nuotaikos epizodai tarp stipriai demensija sergančių gyventojų, o tai gali rodyti pakankamai gerą psichosocialinio aptarnavimo kokybę ir yra vertintinas kaip tinkamas bendras įstaigos administracijos ir darbuotojų veiklos rezultatas.
 3. Stebimi žymiai retesni gyventojų nusiskundimai vidurių užkietėjimu gali rodyti tiek gyventojų psichoemocinės būklės pagerėjimą, tiek ir geresnį slaugytojų, jų padėjėjų darbą, kai iškėlus problemą buvo pradėtas gyventojų (ypač demensiškų) papildomas stebėjimas, girdymas, įvesti stebėjimo lapai.

Nors stebimi teigiami pokyčiai, tačiau vis dar išlieka probleminių sričių, viena iš jų: gulinčių gyventojų vartymo kas 3-4 val.

PERSONALO SKAIČIUS, STRUKTŪRA, KVALIFIKACIJA

2020 m. pabaigoje iš viso dirbo 36 (2019 m. 33) darbuotojas. Tiesiogiai su gyventojais dirba 24 darbuotojai.

Visą Globos namų personalą sudaro:

Administracija: 

1 valdytojas

1 finansininkė

Soc. darbo

 0,5 vyr. soc. darbuotojas;

1,75 soc. darbuotojas;

2 soc. darbuotojo padėjėjai;

1 užimtumo specialistė;

1 psichologas;

Sveikatos priežiūros

1 slaugos administratorė;

1 slaugytoja;

1 vyr. slaugytojo padėjėja;

13 slaugytojo padėjėjų;

1 kineziterapeutas;

Ūkio: 1 ūkvedys;

1 vyr. virėja;

2 virėjos;

2 valytojos;

1 Elektrikas

1 skalbėja-virtuvės padėjėja.


Darbuotojų kvalifikacijos tobulininimui buvo organizuojami mokymai, darbuotojai siunčiami mokytis, kviečiami lektoriai į Globos namus, arba organizuojami nuotoliniai kvalifikacijos kėlimo mokymai.

Per 2020 m. savo kvalifikaciją tobulino daugelis darbuotojų. Pagrindinės kvalifikacijos kėlimo temos: „Dokumentų valdymo kursai. Reforma ir nauji reikalavimai 2019–2020 m.“;

„Gyvenimo kokybė ir jos matavimas socialinių paslaugų įstaigose“;

„Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai“;

„Viešasis kalbėjimas“;

„Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“;

„Pagalba asmeniui esant šlapimo ir išmatų nelaikymui“;

„Riboto judėjimo asmens kūno odos priežiūra“;

„Maitinimo organizavimas suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigose. Aktualijos ir problemos“ ir kt.

Atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikacijos poreikius ir pageidavimus yra sudaromas kvalifikacijos tobulinimo grafikas ir reikalingų mokymų tematika: konfliktų sprendimai, psichologiniai senyvo amžiaus asmenų aspektai, bendravimas su negalią turinčiai senyvo amžiaus asmenimis ir pan.

Visi slaugytojo padėjėjai ir soc. darbuotojo padėjėjo darbuotojai turi kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus. Kineziterapeutas ir slaugytojos turi galiojančias licencijas. Elektrikas turi reikalingus energetikos darbuotojo pažymėjimus, ūkvedys-atsakingo už dujų ūkį pažymėjimą, visi darbuotojai turi priešgaisrinės saugos pažymėjimus, išklausę civilinės saugos ir saugos bei sveikatos kursus ir įgiję tai patvirtinančius pažymėjimus.

Didžioji dalis darbuotojų įmonėje dirba nuo 3 iki 5 metų. Bendras darbuotojų darbo vidurkis Globos namuose yra apie 6 m.

Bendradarbiavimas su kolegomis vyksta nuolatos. Kylant įvairiems klausimams apie gyventoją kreipiamasi į atsakingą asmenį, kuris suteikia reikalingą informaciją. Kartais pas specialistus nukreipiamas ir gyventojo artimasis, kuris turi konkrečių klausimų apie savo artimąjį. Įvykus konfliktinei situacijai, įvykis aptariamas su dalyvavusiu darbuotoju ir gyventoju. Ieškoma sprendimo būdų.

VYKDYTA VEIKLA IR REZULTATAI, IŠTEKLIAI

Įstaigos finansinė veikla vykdoma laikantis skaidrumo, suprantamumo, svarbumo, veiklos tęstinumo, apskaitos pastovumo principais. Buhalterinė apskaita vedama taip, kad įstaigos finansinė būklė būtų tiksli ir teisinga.

Pagrindiniai įstaigos finansavimo lėšų šaltiniai: iš gyventojų gaunama ir „Sodros“ 80 proc. pravedama senatvės pensijos dalis, slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija, valstybės ir savivaldybių biudžetų mokamos dalys, gyventojų turto mokestis, komerciniai klientai, parama iš privačių ar juridinių asmenų.

Globos namų pagrindinių išlaidų analizė:

Darbo užmokestis 2020 m. – 360 049 Eur, 2019 m. – 290 086 Eur.

Soc. draudimo įmokos (darbdavio) 2020 m. – 6 470 Eur, 2019 m. – 5 215 Eur.

Mityba 2020 m. – 49 217 Eur, 2019 m. – 49 390 Eur.

Medikamentai 2020 m. – 27 387 Eur, 2019 m. – 20 422 Eur.

Šildymas 2020 m. – 4 087 Eur, 2019 m. – 5 160 Eur.

Elektra 2020 m. – 7 373 Eur, 2019 m. – 7 900 Eur.

Ryšių paslaugos 2020 m. – 1 247 Eur, 2019 m. – 1 331 Eur.

Transporto išlaikymas 2020 m. – 2 529 Eur, 2019 m. – 2 995 Eur.

Vanduo 2020 m. – 5 090 Eur, 2019 m. – 5 799 Eur.

Globos namų darbo užmokesčio išlaidos per 2020 m. augo, nes didėjo darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su globotiniais, skaičius. Kitų išlaidų didėjimui įtakos turėjo prasidėjęs ir tebesitęsiantis karantinas.

Kartu norisi pasidžiaugti ir sumažėjusiomis išlaidomis lyginant su 2019 m.: šildymui, elektrai, vandeniui.

MAITINIMO PASLAUGOS

Mitybai vienam gyventojui per parą vidutiniškai išleidžiama apie 2, 71 Eur – 2, 90 Eur. Kiekvieną dieną sudaromas valgiaraštis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1090 „Dėl rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą gaunantiems asmenims“. Pagal Lietuvos Respublikos HN 125:2011 reikalavimą paros energijos poreikiui gauti skiriama: pusryčiams – 30 proc., pietums – 40 proc., pavakariams – 10 proc., vakarienei – 20 proc. Globos namų gyventojai maitinami 4 kartus. Pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba, trintas maistas. Gyventojų maitinimas organizuojamas prisilaikant sudarytų perspektyvinių sezoninių valgiaraščių. Jie sudaromi 21 dienai ir yra tvirtinami Globos namų valdytojo. Gyventojai kasdien gali susipažinti su meniu valgykloje, iš anksto raštu ar žodžiu pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento virtuvės darbuotojoms, į tai pagal galimybes atsižvelgiama. Be kasdienių valgiaraščių sudaromi ir šventiniai valgiaraščiai: šv. Kūčioms, Kalėdoms, Užgavėnėms, Velykoms, gyventojų gimtadieniams ir pan.

Globos namuose, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir jų savarankiškumą, buvo galimybė pasirinkti, kur valgyti: savo kambaryje ar bendroje valgykloje, tačiau dabar, paskelbus karantiną šios galimybės neliko. Visi gyventojai maitinami kambariuose, maistas patiekiamas individualiai.

Pagrindiniai maisto produktų tiekėjai yra šie:

UAB „Handelshus“ – 15 138,12 Eur buvo 16 461,93 Eur per metus.

UAB „Daivida“ – 16 327,24 Eur buvo 16 132,58 Eur per metus.

AB „Žemaitijos pienas“ – 11 671,77 Eur buvo 10 449,96 Eur per metus.

UAB „Ukmergės duona“ – 5 659,24 Eur buvo 5 665,99 Eur per metus.

Ūkininkas J. Boguckas – daržovės 500,94 Eur buvo 381,77 Eur per metus.

AB „Klaipėdos pienas“ – 349,46 Eur buvo 298,14 Eur per metus.

Iš viso: 49 646,77 Eur buvo 49 390,37 Eur.

Globos namuose sudarytos maisto produktų, asmens higienos priemonių, vaistų ir medicininių priemonių, kitų prekių ir paslaugų pirkimo sutartys. Per 2020 m. buvo įsigyta reikalingų pagalbos priemonių neįgaliesiems, baldų, kanceliarinių prekių, gyventojų užimtumui reikalingų priemonių.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Sveikatos priežiūros paslaugos globos namuose teikiamos siekiant padėti žmogui išlaikyti esamą sveikatos būklę arba ją pagerinti.

Dirbančios slaugytojos ir kineziterapeutas yra reikiamos kvalifikacijos, turi galiojančias licencijas, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Šie darbuotojai dalyvauja sudarant gyventojų individualius socialinės globos ir sveikatos planus, sudaro ir pildo medicininę globos namų gyventojų bylas ir pan. Slaugytojos atlieka gydytojo priskirtas procedūras, dalina vaistus ir prižiūri kaip jie vartojami ir kt.

Per 2020 m. greitoji medicinos pagalba buvo kviesta 35 (2019 – 57) kartus, šeimos gydytojo konsultacijomis naudotasi 227 (2019 – 5 952) , o stacionare gydėsi 34 (2019 m. 64) gyventojai. Pagal dabartinius duomenis, gyventojų, kuriems būtų reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra daugėja.

Aptariant tęstines paslaugas, kurios buvo suteiktos per 2020 m., reikia pabrėžti, kad jų buvo suteikta 314: 196 kartai skambinant gyventojui ar jo artimiesiems, 17 kartų lankytas (perrengtas, nuskustas), 101 kartą neštos sauskelnės. Dažniausiai gyventojai buvo gydomi Širvintų ligoninės Vidaus ligų skyriuje.

Kineziterapeutas dėl paskelbto karantino negalėjo vykdyti grupinių ,mankštų, todėl viskas vyko individualiai, lankant gyventojus jų kambariuose. Nevaikštantys gyventojai mankštinami kambariuose pagal reabilitologo paskyrimus.

Gyventojai pagal patvirtintą normą aprūpinami medikamentais, vienkartinėmis medicininėmis priemonėmis, slaugos prekėmis. Gyventojai palydimi pas regos, klausos specialistus, kartu su jais vykstama pas gydytojus, esančius kituose miestuose, gyventojai nuvežami globos namų transportu.

PERSPEKTYVOS IR NUMATOMOS VEIKLOS 2021 M.

Globos namų veikla planuojama ir plėtojama siekiant efektyviau įgyvendinti įstaigos misiją vizija, strategiją, kuri per 2020 m. buvo atnaujinta dėl Eqauss kokybės sistemos diegimo.

2021 m. planuojamas atnaujintų dokumentų įgyvendinimas, socialinių darbuotojų komandos atsinaujinimas, Equass kokybės sistemos pažymėjimo gavimas ir tęstinis darbas siekiant įgyvendinti naujus reikalavimus.

Per 2020 m. buvo sutvarkytas iš išgrįstas Globos namų kiemas trinkelėmis, vyks tolimesnis Globos namų aplinkos tvarkymas, siekiant pagerinti gyventojų poilsio, rekreacijos sąlygas, įrengti atskirą psichologo kabinetą užimtumo salėje, atnaujinti virtuvės įrangą, indus, gyventojų patalynę, telkti darbuotojus komandiniam darbui, bendradarbiavimui.

Ataskaitą parengė

LPF Širvintų parapijos globos namų valdytojas Sigitas Kirtiklis